-17%
12.000.000  9.990.000  Còn hàng ở Khánh Hòa
Mua Hàng Nhanh
-2%
10.090.000  9.850.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-2%
10.090.000  9.850.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-23%
12.090.000  9.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-25%
12.000.000  8.990.000  Còn hàng ở Khánh Hòa
Mua Hàng Nhanh
-4%
9.090.000  8.690.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-6%
8.890.000  8.390.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-14%
9.490.000  8.190.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-11%
9.090.000  8.090.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-13%
9.190.000  8.040.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-11%
9.000.000  7.990.000  Còn hàng ở Khánh Hòa
Mua Hàng Nhanh
-7%
8.090.000  7.490.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-8%
8.000.000  7.360.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-20%
9.090.000  7.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-20%
9.000.000  7.190.000  Còn hàng ở Khánh Hòa
Mua Hàng Nhanh
-8%
7.490.000  6.860.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-2%
6.790.000  6.630.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
6.630.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-19%
8.090.000  6.590.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-7%
7.090.000  6.590.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-19%
8.090.000  6.550.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-5%
6.890.000  6.550.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-20%
8.090.000  6.470.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-25%
8.590.000  6.470.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-20%
8.100.000  6.470.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-6%
6.890.000  6.470.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-8%
6.890.000  6.370.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-11%
7.090.000  6.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-11%
7.090.000  6.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-23%
8.090.000  6.190.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-3%
6.000.000  5.800.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-18%
7.090.000  5.790.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
5.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
5.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-8%
5.390.000  4.980.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-11%
5.490.000  4.900.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-40%
8.090.000  4.840.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-4%
4.990.000  4.790.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-23%
6.090.000  4.690.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
4.690.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
4.690.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-26%
6.090.000  4.510.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-37%
7.090.000  4.490.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-37%
7.090.000  4.490.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-37%
7.090.000  4.490.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-24%
5.890.000  4.470.000  Còn hàng ở Khánh Hòa
Mua Hàng Nhanh
-9%
4.890.000  4.450.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-14%
5.090.000  4.370.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-15%
5.090.000  4.350.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-20%
5.390.000  4.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-9%
4.690.000  4.270.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-29%
5.890.000  4.190.000  Còn hàng ở Khánh Hòa
Mua Hàng Nhanh
-24%
5.490.000  4.190.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-13%
4.790.000  4.190.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
4.190.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
4.190.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
4.190.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
4.190.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
4.190.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
4.190.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
4.190.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-26%
5.190.000  3.850.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
3.790.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-7%
3.890.000  3.610.000  Còn hàng ở Khánh Hòa
Mua Hàng Nhanh
-7%
3.890.000  3.610.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-10%
3.990.000  3.610.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-16%
4.290.000  3.590.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-12%
4.090.000  3.590.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-14%
4.090.000  3.530.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-12%
3.990.000  3.530.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-12%
3.990.000  3.530.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-10%
3.890.000  3.520.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-14%
4.090.000  3.510.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-11%
3.890.000  3.450.000  Còn hàng ở Khánh Hòa
Mua Hàng Nhanh
-11%
3.890.000  3.450.000  Còn hàng ở Khánh Hòa
Mua Hàng Nhanh
-14%
3.990.000  3.450.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-14%
3.990.000  3.450.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-14%
3.990.000  3.450.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-9%
3.790.000  3.450.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-32%
5.090.000  3.450.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-16%
4.090.000  3.450.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-16%
4.090.000  3.450.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-20%
4.290.000  3.450.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-11%
3.890.000  3.450.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-11%
3.890.000  3.450.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-11%
3.890.000  3.450.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-14%
3.990.000  3.440.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-10%
3.790.000  3.400.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-13%
3.890.000  3.370.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-11%
3.790.000  3.370.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-11%
3.790.000  3.370.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-13%
3.890.000  3.370.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-18%
4.090.000  3.370.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-34%
5.090.000  3.370.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-11%
3.790.000  3.370.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-11%
3.790.000  3.370.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-11%
3.790.000  3.370.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-14%
3.890.000  3.350.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-14%
3.890.000  3.350.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-14%
3.890.000  3.350.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-14%
3.890.000  3.350.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-14%
3.890.000  3.350.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-18%
4.090.000  3.350.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-18%
4.090.000  3.350.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-18%
4.090.000  3.350.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-14%
3.890.000  3.340.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-18%
4.090.000  3.340.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-11%
3.690.000  3.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-15%
3.890.000  3.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-15%
3.890.000  3.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-15%
3.890.000  3.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-15%
3.890.000  3.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-15%
3.890.000  3.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-15%
3.890.000  3.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-13%
3.790.000  3.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-13%
3.790.000  3.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-11%
3.690.000  3.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-13%
3.790.000  3.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-13%
3.790.000  3.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-11%
3.690.000  3.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-35%
5.090.000  3.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-20%
4.090.000  3.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-35%
5.090.000  3.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-15%
3.890.000  3.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-11%
3.690.000  3.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-11%
3.690.000  3.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-11%
3.690.000  3.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
3.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-13%
3.790.000  3.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-11%
3.690.000  3.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-11%
3.690.000  3.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-11%
3.690.000  3.290.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-11%
3.690.000  3.270.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-16%
3.890.000  3.270.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-16%
3.890.000  3.270.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-46%
5.890.000  3.190.000  Còn hàng ở Khánh Hòa
Mua Hàng Nhanh
-46%
5.890.000  3.190.000  Còn hàng ở Khánh Hòa
Mua Hàng Nhanh
-18%
3.890.000  3.190.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-22%
4.090.000  3.190.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-20%
3.990.000  3.190.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
3.190.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
3.190.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
3.190.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
3.190.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
3.190.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
3.190.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
3.190.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
3.190.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-18%
3.890.000  3.190.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-9%
2.890.000  2.630.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-15%
3.090.000  2.630.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-18%
3.190.000  2.630.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-6%
2.700.000  2.550.000  Còn hàng ở Khánh Hòa
Mua Hàng Nhanh
-6%
2.700.000  2.550.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-5%
2.690.000  2.550.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-5%
2.690.000  2.550.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-5%
2.690.000  2.550.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-12%
2.890.000  2.550.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-12%
2.890.000  2.550.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-9%
2.790.000  2.550.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-15%
2.990.000  2.550.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-15%
2.990.000  2.540.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-6%
2.690.000  2.540.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-12%
2.890.000  2.540.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-12%
2.890.000  2.540.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-12%
2.890.000  2.540.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-18%
3.090.000  2.540.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-14%
2.890.000  2.490.000  Còn hàng ở Khánh Hòa
Mua Hàng Nhanh
-6%
2.600.000  2.450.000  Còn hàng ở HCM
Mua Hàng Nhanh
-17%
2.890.000  2.390.000  Còn hàng ở Khánh Hòa
Mua Hàng Nhanh

Chuyên Tủ nhựa đài loan người lớn giá rẻ tại TP.HCM, tại xưởng Tủ nhựa Sài Thành chúng tôi cung cấp những mẫu tủ nhựa người lớn giá rẻ chính hãng.

Vì sao nên chọn tủ nhựa đài loan người lớn của chúng tôi ?

Đặc tính ưu việt của sản phẩm tủ nhựa đài loan người lớn :

 • Không biến dạng, phồng rộp như gỗ ép.
 • Không độc hại, thân thiện với môi trường.
 • Dễ dàng vệ sinh
 • Sản phẩm được gia công chính xác, tỉ mỷ đến từng chi tiết.
 • Không độc, không có chì, không có kim loại nặng, không có hoá chất tạo dẻo được kiểm định bởi Quatest và SGS.
 • Không bị bong tróc, không phai màu thích hợp với khí hậu nhiệt đới.
 • Không sợ gián, không ẩm mốc, không biến dạng, không thấm nước
 • Đảm bảo chất lượng, chế độ hậu đãi tốt
 • Màu sắc đa dạng, có thể phối hợp tuỳ thích
 • Vật liệu cách điện, không tự cháy, có độ an toàn cao
 • Tủ nhựa đài loan người lớn dễ lau chùi, có thể dùng những chất tẩy rửa thông thường để làm vệ sinh và bảo dưỡng như nước sạch, bột giặt và các loại nước lau chùi khác.

8 lý do vì sao bạn nên đặt ngay tủ quần áo người lớn của chúng tôi:

 1. Tại Sài Thành bạn có thể tự do thiết kế sản phẩm, phối màu theo sở thích và kích thước sản phẩm tuy thuộc vào diện tích phòng.
 2. Tư vấn viên sẽ tư vấn sẽ tìm phương pháp hợp lý nhất để quý khách có được không gian đẹp hiện đại và sang trọng.
 3. Tủ được làm từ nhựa Đài Loan cao cấp CHIN HUEI nên không cong vênh biến dạng dưới tác động của thời tiết.
 4. không chứa hóa chất độc hại nên rất an toàn cho sức khỏe người sử dụng.
 5. Màu sắc từ màu nhựa tự nhiên nên rất bóng đẹp, bền màu theo thời gian.
 6. An toàn tuyệt đối với trẻ sơ sinh cũng như trẻ nhỏ.
 7. Tủ nhựa Đài Loan dễ dàng lau chùi, vệ sinh, lau rửa thoải mái với nước, tháo lắp tiện lợi cho việc cất giữ và vận chuyển.
 8. Có nhiều hình dán ngộ nghĩnh, dễ thương: Công chúa, bạch tuyết, micky, siêu nhân, phong cảnh hoặc để trơn một màu hay phối màu tuỳ ý… Phù hợp với mọi lứa tuổi.

Mọi chi tiết đặt hàng vui lòng liên hệ :

Xưởng TP.HCM Cạnh viện dưỡng lão quận 12 :

34/32 TX24. P Thạnh Xuân. Q12. TPHCM

Xưởng Cam Ranh - Khánh Hòa :

Nghĩa Phú, Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hoà

VĂN PHÒNG

311 Nguyễn Oanh. P17. Quận Gò Vấp. TPHCM

Zalo: 0799.76.76.86
Hotline: 0969.456.567
Website: tunhuasaithanh.com

0799.76.76.86